De affaire met Stefan Huisman heeft veel stof doen opwaaien. Zowel lokaal als landelijk. Het is dan ook niet vreemd dat mensen veel vragen hebben en opheldering eisen.

Prangende vragen die de burger bezighouden zijn:

 • Hoe kan het dat deze persoon als burgemeester voorgedragen is?
 • Waarom is deze persoon herbenoemd terwijl men van zijn gebreken wist?
 • Hoe kan het dat deze persoon ondanks een eigen gedwongen ontslag nog circa € 800.000 tegemoet kan zien?

Hoe kan het dat Stefan Huisman als burgemeester voorgedragen is?

Benoeming

De selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 4 maanden. De benoemingsprocedure is:

 1. De commissaris van de Koning overlegt met fractievoorzitters gemeenteraad.
 2. De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op.
 3. De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning.
 4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open.
 5. De sollicitant schrijft een brief.
 6. De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten.
 7. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente.
 8. De gemeenteraad beveelt kandidaten aan.
 9. De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Koning de burgemeester.
 10. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.

De vraag is hoe Stefan Huisman de fase bij punt 6 heeft kunnen passeren. In diverse kranten staat dat het drankgebruik bij zijn vorige werkgever - gemeente Hilvarenbeek - bekend was. Is er een antecedentenonderzoek geweest voordat de CvdK hem aan de Oosterhoutse gemeenteraad voorstelde? Zo ja, waarom zijn de incidenten in Hilvarenenbeek niet gemeld? Om antwoord op deze vraag te krijgen zit de wettelijke zwijgplicht in de weg. De gemeenteraad mag door deze wet niets zeggen of kan zich er domweg achter verschuilen.

Waarom is Stefan Huisman herbenoemd terwijl men van zijn gebreken wist?

Herbenoeming

Een burgemeestersbenoeming is voor 6 jaar. Een burgemeester kan daarna opnieuw worden benoemd. De herbenoemingprocedure is:

 1. 8 maanden voordat de ambtstermijn afloopt, is er een gesprek tussen de commissaris van de Koning en de burgemeester.
 2. De gemeenteraad stelt een vertrouwenscommissie samen. De vertrouwenscommissie spreekt met de burgemeester.
 3. De gemeenteraad bespreekt het verslag van de vertrouwenscommissie met de burgemeester.
 4. De gemeenteraad stuurt een aanbeveling naar de commissaris van de Koning.
 5. De commissaris adviseert de minister van BZK over de aanbeveling van de gemeenteraad.
 6. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning.

Op deze vraag hebben we antwoord gegeven in onze eigen verklaring omtrent het gedrag van Stefan Huisman. In onze verklaring leest u dat ook in dit geval door de wettelijke zwijgplicht geen antwoord volgt op ook deze volkomen terechte vraag.

Hoe kan het dat Stefan Huisman ondanks een eigen gedwongen ontslag nog ± € 800.000 tegemoet kan zien?

Ontslag

De Kroon kan de burgemeester ontslaan. De burgemeester kan ook zelf ontslag aanvragen. Na ontslag krijgt de burgemeester automatisch een uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtdragers (Appa). De reden van ontslag is voor de uitkering niet relevant. Als de burgemeester 70 wordt, eindigt het burgemeesterschap van rechtswege.

Ontslag op eigen aanvraag

De burgemeester kan zelf ontslag aanvragen bij de Kroon. Als de burgemeester niet wordt herbenoemd, geldt dit ook als ontslag op eigen aanvraag. De burgemeester kan ontslag aanvragen als hij vervroegd wil stoppen met werken. Informatie over vervroegd stoppen met werken staat in de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU). Meer over ontslag op eigen aanvraag staat in het Rechtspositiebesluit burgemeesters.

"Dit kan ik met alle fatsoen ook niet uitleggen," meldde u een bekend landelijk politicus in de krant. Groen Brabant kan dat wel. Waar de wet aan de ene kant antwoorden waar de burger recht op heeft frustreert, geeft het aan de andere kant alle ruimte voor zeer riante vergoedingen na laakbaar gedrag.

Verzoek aan VNG en alle gemeenteraadsfracties in Nederland

Voor de raadsvergadering van 27 februari aanstaande hebben vier fracties aangekondigd een motie in te dienen die oproept tot een onderzoek om tot een soort feitenrelaas te komen welke tot dit debacle heeft geleid. Uiteraard kan Groen Brabant dit soort moties ondersteunen. Echter, deze motie leidt niet tot antwoorden waar u recht op heeft. Dit alles door de vaker aangehaalde wettelijke zwijgplicht, waardoor men niet vrijuit kan spreken of waarachter zich men kan verschuilen.

Het is niet aan Groen Brabant, of welke gemeenteraadsfractie dan ook, maar aan de Tweede Kamer om iets te doen aan deze wetten. Daarom zal Groen Brabant tijdens de raadsvergadering van 27 februari aanstaande een motie inbrengen met de oproep aan ons stadsbestuur om:

 • Alle Tweede Kamerfracties te verzoeken de wet(ten) die de mogelijkheid tot riante vergoedingen na aantoonbaar laakbaar gedrag scheppen te herzien en aan te passen.
 • Alle Tweede Kamerfracties te verzoeken de wet(ten) die in situaties als deze een zwijgplicht oplegt te herzien en aan te passen zodat gemeenteraden in bijzondere situaties zelf kunnen besluiten om deze zwijgplicht op te heffen.
 • Deze motie aan alle gemeenteraden van Nederland toe te sturen met het verzoek om hun eigen stadsbestuur aan te zetten om deze doeleinden bij de Tweede Kamer te bereiken.
 • Deze motie bij de VNG kenbaar te maken met het verzoek zich in te zetten om deze doeleinden bij de Tweede Kamer te bereiken.

Uitkomst motie

We zullen deze pagina na de raadsvergadering van 27 februari aanstaande updaten.

Onze update over de afloop van onze ingediende moties kunt u via deze link vinden.