INLEIDING

Groen Brabant is een lokale partij zonder binding met landelijke politieke partijen. De partij neemt beslissingen zonder druk van landelijke partijen. Groen Brabant is er trots op om als lokale partij na 28 jaar tot op de dag van vandaag enorm geïnspireerd te zijn. Veel van onze doelen hebben we kunnen realiseren. En er kan gelukkig nog veel meer!

Groen Brabant is duidelijk, eerlijk en sociaal. Duidelijk, ook als we het een keer niet eens zijn met elkaar. Eerlijk omdat we niets willen verbergen en te verbergen hebben. Sociaal omdat we ook mens onder de mensen willen zijn. Onze toekomstige raadsleden zijn open, ze luisteren en zijn benaderbaar. Vooral zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, niet alleen in verkiezingstijd.

Wat er landelijk mis is kunnen we niet altijd lokaal rechttrekken. Maar er moet wel wat gedaan worden met signalen over de sociaal maatschappelijke onderwerpen zoals wonen en gezondheidszorg. Waarbij het lokale belang voorop wordt gesteld.

Wij nemen namens u in de gemeenteraad alleen besluiten als we van alle ins- en outs op de hoogte zijn. Bij Groen Brabant pretenderen we niet zelf over alle kennis te beschikken. We raadplegen burgers, belangenbehartigers en deskundigen voordat we een besluit over een belangrijk onderwerp nemen. Vanuit een constructieve houding zijn en blijven we kritisch, ook de komende periode. Groen Brabant kiest voor een stad van burgers en ondernemers die bereid zijn in elkaar te investeren. Een stad waarin we elkaar steunen en opvangen als dat noodzakelijk is. Elkaar de helpende hand bieden bij het opbouwen van een zelfstandig en zinvol bestaan in een fijne, leefbare en veilige omgeving. Een stad waarin we elkaar met respect bejegenen. Een stad waarin u prettig kunt wonen, recreëren en werken. Daar waar u leest stad in dit verkiezingsprogramma worden ook de kerkdorpen bedoeld. Ook daar staan wij van Groen Brabant voor.

De voornaamste punten waar wij ons voor inzetten als u ons de kans geeft in de komende jaren leest u in ons verkiezingsprogramma 2018-2022.

DE GEMEENTE IS ER VOOR U

Behulpzame gemeente

Groen Brabant staat voor een gemeente die tegemoetkomend en inlevend is. De dienstverlening is laagdrempelig en vriendelijk waarbij ieder mens ertoe doet. Ons standpunt namens u is dat het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie dienend zijn aan de burgers en niet andersom.

Communicatie is spreken en luisteren

Communicatie is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van de gemeente. Groen Brabant wil investeren in betere samenhang en bereikbaarheid van informatie. In dat kader past het niet om alleen op digitale wijze te communiceren. De gemeente biedt ondersteuning aan mensen die tegen problemen aanlopen bij het aanvragen van informatie en voorzieningen om te voorkomen dat u regelingen misloopt die juist voor u zijn bedoeld. Groen Brabant vindt dat schriftelijke informatie gemakkelijk leesbaar moet zijn met speciale aandacht voor inwoners die niet goed of niet kunnen lezen. Wij willen één centraal en toegankelijk loket, waar inwoners terecht kunnen voor informatie en hulp. Groen Brabant houdt van spreken en nog meer van luisteren. Al luisterend bedenken we onderscheidende ideeën voor bijvoorbeeld betere zorg, meer lokale democratie, preventie van armoede. Groen Brabant praat er graag over en is de mening toegedaan dat wie zwijgt niets te zeggen heeft. Daarom komen wij graag met u in contact.

Samenspraak

Groen Brabant vindt samenspraak met Oosterhouters en organisaties over nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen of de uitvoering van plannen noodzakelijk. Wij willen u tijdig informeren over voornemens en/of plannen die u direct aangaan. De gemeente kan uw kennis en kunde goed gebruiken!

Bewonersinitiatieven en burgerparticipatie

In de praktijk komt nog maar weinig terecht van burgerparticipatie en gebeurt er weinig met klachten en ideeën van Oosterhouters. Dat is frustrerend wanneer u het beste voorheeft met uw wijk of dorp. Groen Brabant stimuleert initiatieven van bewoners voor de verbetering van de saamhorigheid en leefbaarheid in de eigen wijken van harte. De wens van de buurtbewoners moet doorslaggevend zijn. Dat was en is van het begin af aan het uitgangspunt van Groen Brabant.

Referenda

Oosterhout heeft sinds 2001 een referendum verordening waarmee op initiatief van de inwoners referenda kunnen worden gehouden over een voorgenomen besluit. Groen Brabant is er voorstander van om grote maatschappelijke voorstellen vergezeld te laten gaan van een burgerpeiling. De bevolking moet door referenda op burgerinitiatief meer zeggenschap krijgen en bindend aan de noodrem kunnen trekken.

Regels: niet onnodig ingewikkeld

Het tegengaan van regeldruk is nog steeds nodig. Bureaucratie moet mensen dienen en mensen niet de bureaucratie is onze stellige overtuiging. Volgens Groen Brabant kan dit door snellere en vereenvoudigde procedures, het verminderen van indieningvereisten en administratieve lasten en door integraal samen te werken.

Terug naar inhoudsopgave

GEMEENTEFINANCIËN

Zorgvuldig omgaan met belastinggeld

Groen Brabant wil een beleid waarbij de gemeente niet meer geld uitgeeft dan er binnenkomt en... dat de gemeente met uw geld net zo zuinig omspringt als u dat doet in uw eigen huishouden. De rekening voor extra ambities moet niet neergelegd worden bij burgers, maar moeten worden gezocht binnen het beschikbare budget door o.a. deregulering, bezuinigingen, het stellen van prioriteiten, het maken van heldere keuzes en anders werken. Een optimaal lokaal belastingniveau afgezet tegen een optimaal voorzieningenniveau; dat is ons standpunt.

Zorggeld en besteding reserves

Al het geld dat binnenkomt voor het sociaal domein (zorg, werk en jeugdhulp) moet binnen het sociaal domein blijven, vindt Groen Brabant. Dat is inclusief de reserve in het sociaal domein. De ontwikkelingen in de zorg zijn nog steeds onzeker. Zo is er een financieringstekort op zorg voor de jeugd en is er meer geld voor meer uren in de thuiszorg nodig. Hiermee houden we de zorg toegankelijk voor degenen die het nodig hebben. Groen Brabant wil dat Oosterhout er voor zorgt dat het zorggeld in volgende jaren volledig aan zorg wordt besteed. Het doel moet zijn om met de beschikbare middelen een zo goed mogelijke zorg te realiseren. Geld oppotten of benutten voor andere zaken past daar niet in.

Onroerend goedtaxaties jaarlijks monitoren

Groen Brabant is tegen het zonder enkele reden verhogen van de onroerendezaakbelasting. De OZB dient niet gebruikt te worden om de begroting sluitend te krijgen. De taxatiewaardes van onroerend goed in Oosterhout laten een veel grotere stijging zien dan de 1,4 procent die het CPB over de periode 2018-2021 stelt. Wij vinden het correct om de onroerend goedtaxaties jaarlijks te monitoren c.q. waardes op te waarderen naar marktwaarde en de OZB-heffing navenant naar beneden bij te stellen ter voorkoming van een veel hogere belastingdruk voor de huiseigenaren in Oosterhout.

Hondenbelasting te hoog

Hondenpoep opruimen is verplicht. Hondenbelasting heffen niet. Hondenbelasting is een oneerlijke belasting en dateert vanuit de middeleeuwen. De belasting is niet in zijn geheel nodig voor onder andere het reinigen en verbeteren van uitlaatvelden. Groen Brabant vindt dat alleen de werkelijk gemaakte kosten verhaald moeten worden en niet meer.

Goed en goedkoper drinkwater

Het beleid van Oosterhout is er nog steeds op gericht om tot een dividenduitkering bij Brabant Water te komen. Groen Brabant blijft op het standpunt staan dat ons waterleidingbedrijf Brabant Water een maatschappelijke onderneming is en dat zij alleen winst hoeft te maken voor de nodige investeringen voor goed water. De eventuele meeropbrengst van het bedrijf moet regelrecht door middel van tariefsverlaging terug naar de burgers.

Gemeenschappelijke regelingen

Diverse taken zijn voor een gemeente te duur om zelfstandig uit te voeren. Daarom bundelen meerdere gemeenten deze in een zogenoemde gemeenschappelijke regeling waar men de kosten gezamenlijk deelt. Groen Brabant wil erop toezien dat deze uitvoerende instanties niet zichzelf als doelstelling zien maar de taken waarvoor ze in het leven geroepen zijn.

Terug naar inhoudsopgave

ZORG EN WELZIJN

Volwaardig meedoen

Groen Brabant hecht er veel waarde aan dat iedereen volwaardig kan meedoen aan de Oosterhoutse samenleving. De gemeente biedt ondersteuning aan Oosterhouters die het niet op eigen kracht redden. Uitgangspunt is dat zorg dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig is.

Vrijwilligers en mantelzorgers

Groen Brabant ondersteunt en stimuleert het vrijwilligerswerk van harte. Vrijwilligers maken Oosterhout leefbaar, woonbaar en zorgen dat bepaalde zaken betaalbaar blijven. In de zorg vervullen mantelzorgers en zorgvrijwilligers een belangrijke taak. Veel mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om te zorgen, maar aan hun inzet zijn grenzen. Groen Brabant wil mantelzorgers en zorgvrijwilligers goed faciliteren en ondersteuning bieden aan mantelzorgers bij het vinden van de juiste hulp, wanneer zij belemmerd worden door gebrek aan tijd, concentratie en/of energie.

Goede jeugdzorg

De lokale overheid heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze jeugd. Kinderen en jongeren moeten veilig en gelukkig opgroeien. Groen Brabant vindt dit een kwestie van goed onderwijs, kordaat ingrijpen en problemen voorkomen. Groen Brabant blijft inzetten op een preventief jeugd- en jongerenbeleid door vroegtijdige aandacht bij consultatiebureaus, voor- en vroegschoolse educatie, het voorkomen dat jongeren vroegtijdig de school verlaten zonder startkwalificatie en het volgen van jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken. Naast goede jeugdzorg wil Groen Brabant bij nieuw te maken beleid, dat invloed heeft op jongeren, de ideeën en meningen van jongeren en kinderen terugvinden in het beleidsstuk.

Vitale ouderen

Ouderen dragen bij in de stad door vrijwilligerswerk, mantelzorg, bij sportverenigingen of bij culturele activiteiten. Het is nodig om te blijven investeren om de vitaliteit van ouderen zoveel mogelijk te behouden voor onze samenleving. Dat kan door eenzaamheidspreventie, goede zorg en ondersteuning om zo lang mogelijk in de eigen woning te blijven wonen. Voor kwetsbare ouderen is zorgcontinuïteit een belangrijk aandachtspunt. Groen Brabant wil het ouderenvervoer beter laten aansluiten op de concrete vervoerwensen van de ouderen zelf. Daarbij benaderen we onze oudere medebewoners actief en vragen hen aan te geven welke belemmeringen en beperkingen zij ervaren.

Informatie over zorgvoorzieningen

Door goede voorlichting is duidelijk waar u terecht kunt met uw vragen. Daarom wil Groen Brabant begrijpelijke en toegankelijke publieksinformatie over de toegang tot zorg, steun en WMO-voorzieningen en over de adviseurs die kunnen ondersteunen waar dit wenselijk is. Groen Brabant blijft aandringen op het vergroten van de bekendheid van het Sociaal Wijkteam Oosterhout als het aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning. Groen Brabant wil ook dat de gelden die de gemeente ontvangt voor uitvoering van de WMO en de wet jeugdzorg uitsluitend aan de betreffende doelgroepen worden besteed.

Integraal samenwerken

Met integraal samenwerken, bedoelen we het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), het jeugdbeleid en de participatiewet in onderlinge afstemming. Hierdoor kan volgens Groen Brabant efficiënte ondersteuning aan kwetsbare burgers met meerdere problemen geboden worden.

Hospice

De gemeente Oosterhout is nog een 'blinde' vlek op de kaart als het gaat om een voorziening voor palliatieve terminale zorg. Daarom ondersteunt Groen Brabant het initiatief voor de komst van een hospice.

Terug naar inhoudsopgave

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Zero tolerance

Iedereen moet zich thuis en in openbaar gebied vrij en veilig voelen. Een belangrijke taak van de gemeente is te zorgen voor de veiligheid van haar inwoners. Criminaliteitsbestrijding, terrorismebestrijding en tegengaan van radicalisering hebben hoge prioriteit. Groen Brabant is van mening dat zero tolerance hierbij het uitgangspunt is. Het uitbreiden van de politiecapaciteit in Oosterhout is noodzakelijk. Dan kunnen we de georganiseerde criminaliteit echt op de huid gaan zitten.

Handhaving proactief en preventief

Vaak zijn er klachten over pietluttigheid bij de handhaving - er wordt op alle slakken zout gelegd en 'als gewone burger krijg je voor het minste of geringste een proces-verbaal'. Groen Brabant vindt dat handhavers er zijn om mensen te corrigeren en aan te spreken als er dingen op straten en pleinen gebeuren die niet juist zijn. Als corrigeren niet helpt dan is het logisch dat er opgetreden en gehandhaafd wordt. Een handhaver kan besluiten een waarschuwing te geven of bij herhaling besluiten een boete te geven. Maar corrigeren en in gesprek zijn, is de hoofdzaak.

Wijkagenten IN de wijk

Het veiligheidsgevoel van Oosterhouters is heel belangrijk. Groen Brabant wil zichtbare en aanwezige wijkagenten die de buurt en de mensen kennen en op tijd ter plekke zijn. Aandachtswijken moeten extra wijkagenten krijgen.

Buurtveiligheid

De eigen verantwoordelijkheid en het eigen initiatief van burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van veiligheid in de buurt hebben de volledige steun van Groen Brabant en moeten actief ondersteund en gefaciliteerd worden.

Buurtpreventie

Buurtpreventieteams doen goed werk. Dit dient door gemeente, politie, Thuisvester en Surplus volledig ondersteund te worden. De teams dienen gevrijwaard te blijven van gevaar door niet voor de kar van de politie gespannen te worden, omdat deze niet altijd de tijd heeft om in de wijk aanwezig te zijn. De aanpak van overlast gevende en/of drugs dealende groepen dient een taak van de politie en opgeleide jongerenwerkers te blijven of te worden.

Inrichting van de openbare ruimte

De inrichting van de openbare ruimte draagt bij aan het gevoel van veiligheid. Dat kan door goede straatverlichting, aanpassen van de beplanting voor goed zicht op straat, geen zwerfvuil, geen verzakte en losliggende tegels, onkruidbestrijding in het groen en op straten en wegen en aanpakken van vandalisme en graffiti. Zodra je de kwaliteit van de publieke ruimte verbetert, verbeteren inwoners zelf hun eigen omgeving.

Evenementen én geen overlast

Ja, dat kan! Groen Brabant wil dat evenementen mogelijk zijn en dat de inwoners van Oosterhout door het stadsbestuur via duidelijke geluidsnormen beschermd worden tegen onduldbare overlast van bastonen. Met een gepaste geluidssturing is het mogelijk om overlast te beperken en gelijktijdig de beleving van de bezoekers van het evenement te optimaliseren. Een win-winsituatie: leuke evenementen en minimale overlast buiten de plaats van het evenement.

Bescherming privégegevens

De gemeente beschikt over veel persoonsgebonden informatie die voor commerciële partijen van onschatbare waarde kunnen zijn. Zo worden er convenanten afgesloten waarbij uw data met derden gedeeld worden. Groen Brabant vindt dat u het recht heeft om te weten welke data van u met derden gedeeld worden. Privacy is een groot goed, het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt.

Geen coffeeshop

Groen Brabant was en is tegen gemeentelijke wietteelt. Een proef met staatswiet is niet de bevrijdende afrit van een weg die al 41 jaar doodloopt. Drugsgebruik en drugshandel moeten van de straat geweerd worden. Overlast en verkoop van wiet en harddrugs aan minderjarigen wordt niet getolereerd. Geen coffeeshops in Oosterhout.

Terug naar inhoudsopgave

WERKGELEGENHEID EN SOCIAAL BELEID

Op weg naar een baan

De gemeente is verantwoordelijk voor het geven van hulp bij het vinden van werk. Het geld, beschikbaar gesteld om mensen op weg naar een baan te helpen, dient volgens Groen Brabant effectief resultaat op te leveren. Dus adequaat hulp bieden aan Oosterhouters met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij mee blijven doen in onze samenleving en geen zinloze activiteiten om aan werk te komen zonder dat het resulteert in minder werkloosheid.

Beschut werk en dagbesteding

Groen Brabant wil dat er werk wordt gemaakt van het vullen van de beschutte werkplekken voor Oosterhouters met een arbeidsbeperking die een beschermde werkomgeving nodig hebben. Voor arbeidsgehandicapten in onze Oosterhoutse samenleving die geen werk kunnen vinden, zal gezocht worden naar een volwaardige en nuttige dagbesteding.

Fraudebestrijding

Groen Brabant wil streng toezicht op het bewust frauderen met uitkeringen en minimaregelingen. Groen Brabant vindt het belangrijk dat belastinggeld voor het sociale stelsel op een goede manier wordt uitgegeven en terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben.

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening

Groen Brabant wil ondersteuning bieden bij (verborgen) armoede en aan inwoners met schulden. Een belangrijk punt blijft om de bekendheid van inkomensondersteunende regelingen en regelingen op het gebied van schuldhulpverlening te vergroten. Armoede mag niet leiden tot uitsluiting. Met name voor kinderen: alle kinderen moeten meedoen en zich ontwikkelen. Groen Brabant is van mening dat het oplossen van de problemen van kinderen die opgroeien in armoede gericht moet worden op het hele gezin. In Oosterhout verarmen meer van onze stadsgenoten. Door schuld op schuld komen mensen er financieel en emotioneel niet meer zelfstandig uit. Groen Brabant wil snellere ondersteuning bij dreigende schulden.

Vervanging compensatieregelingen

Veel tegemoetkomingen en compensatieregelingen voor mensen met een chronische ziekte of beperking en ouderen zijn wegbezuinigd. Groen Brabant maakt zich zorgen over Oosterhouters met een laag inkomen en de onderkant van de middeninkomens die door het verdwijnen van deze regelingen financieel niet goed kunnen rondkomen. Hier moet en zal wat aan gedaan worden!

Een gezonde financiële bedrijfsvoering van WAVA/!GO

Dit werkvoorzieningsschap valt onder een gemeenschappelijke regeling. Door nieuwe wetgeving is er geen nieuwe instroom van mensen met een WSW-indicatie meer, waardoor het werkvoorzieningsschap naarstig op zoek is naar nieuwe verdienmodellen. Groen Brabant voorziet een grotere toename van de overhead bij het werkvoorzieningsschap en is voorstander van de bezuinigingsvoorstellen uit de QuickScan van het eerder verschenen IROKO-rapport.

Terug naar inhoudsopgave

EEN GEZOND MILIEU

Klimaat en verandering

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie in Genève is klimaatverandering een gevolg van het eeuwige en voor de mens onverklaarbare en daarmee onvoorspelbare weer. Aangezien de feitelijke ontwikkeling van het weer nergens op aarde afhankelijkheid toont van het CO2-gehalte van de atmosfeer, zullen alle maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met het oog op klimaatverandering geen effect hebben. De conclusie van Groen Brabant: Oosterhout hoeft niet te strijden tegen klimaatverandering want geen enkele overheid kan het weer beïnvloeden en de verandering ervan voorkomen.

Investeren in echte duurzaamheid

Volgens Groen Brabant gaat duurzaamheid over de toekomst. Dat we nu dingen doen en laten die ervoor zorgen dat mensen en natuur het naar hun zin hebben op de lange termijn. Groen Brabant wil een effectief duurzaam Oosterhout door bijvoorbeeld te investeren in gebouwen die meer energie opwekken dan verbruiken. In het kader van energieneutraal bouwen wil Groen Brabant stimuleren dat bij nieuw te bouwen woningen wordt gekozen voor diverse effectieve alternatieve warmte-oplossingen. Wij zijn ons er zeer zeker van bewust dat duurzaam nog altijd betekent dat we onze omgeving belasten. Wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om deze belasting te minimaliseren. Groen Brabant omarmt dan ook de denkwijze 'cradle to cradle' en vindt dat Oosterhout een bijdrage moet leveren om te komen tot een samenleving die het milieu ontziet en respectvol met grondstoffen omgaat.

Verduurzamen grond voormalige stortplaats

Stortplaats de Zwaaikom moet volgens Groen Brabant verduurzaamd worden. Dit om het traditionele inpakken en de eeuwige nazorg te slim af te zijn. Anders moet er ongeveer elke 75 jaar een nieuwe bovenafdichting komen waar hoge maatschappelijke kosten mee zijn gemoeid. De stortplaats wordt dan schoon genoeg voor nieuwe bestemmingen, zoals woningbouw.

Nascheiden afval

Het huidige systeem van plasticinzameling levert weinig milieuwinst op, concludeert het Centraal Plan Bureau in een studie. Het CPB roept daarom de overheid op om te kijken naar andere oplossingen. Groen Brabant is voorstander van het nascheiden van afval, zeker omdat dit niet minder oplevert dan scheiding vooraf. Het industrieel nascheiden is doelmatiger en goedkoper dan scheiden aan de bron door burgers. De afvalstoffenheffing zal dan in het voordeel van de burgers moeten worden aangepast.

Windenergie en luchtkastelen

De trend in Oosterhout is om te voldoen aan de ambities uit het Energieakkoord. Men wil daarvoor nog grote stappen maken, onder andere het plaatsen van extra windturbines. Groen Brabant is tegen windturbines omdat ze overlast veroorzaken voor mens en dier en er twijfels bestaan over de energieopbrengst in relatie tot de investering. De situatie is thans volstrekt schizofreen: de milieubewegingen van groot tot klein en de politiek zijn de grootste milieuvernielers. Windmolenparken maken van natuur, industriegebied. Groen Brabant denkt dat er snel iets moet veranderen in ons denken voordat onherstelbare schade wordt aangericht.

Welvaartverlies

Om de bouw van windmolens te bekostigen middels subsidie gaan de reguliere energiebelasting en de opslag duurzame energie omhoog. De grootste liefhebbers van windmolens betalen daar het minst aan mee. Deze subsidies komen voornamelijk bij de industrie terecht, de kosten hiervoor bij de armste gezinnen die over een aantal jaren ruim 20 procent en meer van hun inkomen uitgeven aan klimaatbeleid. Volgens Groen Brabant leidt dit tot een substantieel welvaartsverlies. Windenergie blijft duur, en wordt nog duurder, naarmate het aandeel windenergie groter wordt. Om deze redenen keurt Groen Brabant de bouw van meer windmolens op Oosterhouts grondgebied af. Daarnaast is het verwijderen van de gasaansluiting en een woning volledig afhankelijk maken van elektriciteit onbetaalbaar voor veel huishoudens.

Terug naar inhoudsopgave

EEN GROENE EN SCHONE OMGEVING

Schoon, heel en veilig

Een omgeving die niet schoon, heel en veilig is, geeft een onbehaaglijk gevoel. Daarom vindt Groen Brabant dat er meer aandacht moet worden besteed aan de zwerfvuilproblematiek en de hinder van onkruid met als gevolg overlast van ongedierte. Groen Brabant wil meer geld voor onkruidbestrijding in de plantsoenen en op verhardingen wegens achterstallig onderhoud en niet alleen in het jaar van de verkiezingen. Naar de mening van Groen Brabant kan onkruid in de verharding de afvoer van regenwater naar het riool zodanig in de weg zitten dat rioolkolken overstorten. Het rooien van bomen en tientallen hectares struiken is weliswaar goed geweest voor de bezuinigingen, maar niet voor het absorberen van CO2 en het vasthouden van water. Om maar niet te spreken van het bijenonvriendelijke beleid dat hieruit is voortgevloeid. Groen Brabant wil dat hier op zo kort mogelijke termijn verandering in komt door het beleid aan te passen.

Een groene leefomgeving

Groen Brabant wil een optimale vakinhoudelijke aansturing met voldoende inzicht in de waarde op het gebied van groen. Op het gebied van stedelijk groen moet op zeer korte termijn een rigoureuze verandering komen. Stedelijk groen heeft namelijk sociaal maatschappelijke en economische voordelen en is goed voor het welzijn en welbevinden van mensen. Groen Brabant wil extra geld beschikbaar stellen om het openbaar groen in kwalitatief opzicht te verbeteren in heel Oosterhout.

Tekort aan volgroeide straatbomen

Volgens deskundigen zijn bomen van groot belang voor een water robuuste en klimaatbestendige stad. Een volwassen boom kan tot maar liefst duizendmaal meer buffercapaciteit hebben dan een heel jonge boom. Groen Brabant wil dat de herplantplicht bij regulier onderhoud van bomen van 1 op 1 naar 1op 3 of 1 op 4 wordt verhoogd. Extra plantlocaties kunnen gevonden worden door overbodige verharding te verwijderen en te vergroenen. Plant bij vervanging halfwas straatbomen met een stamomvang van 25 tot 30 cm in plaats van heel jonge bomen.

Buitengebied

Recreatie, agrarische bedrijvigheid en natuur moeten elkaar vinden in het buitengebied. Maar bovenal moet het buitengebied groen en open blijven. Groen Brabant is wars van verstening van dit gebied.

Natuurinclusief ontwerpen

Natuurinclusief ontwerpen is een zeer actueel onderwerp, maar staat in Oosterhout nog in de kinderschoenen. Er is sprake van een natuurinclusief ontwerp wanneer een gebouw of een stedelijke buitenruimte niet alleen voor de mens is ontworpen, maar ook voor planten of dieren. Dit vergroot de leefbaarheid voor mens en dier, de biodiversiteit in het stedelijk gebied en het voorkomt daarmee, mits goed aangelegd, ziekten en plagen in bomen. Groen Brabant ziet natuur als een alles omvattend onderdeel van het stedelijk organisme dat van belang is voor de leefbaarheid van de stad. Veel dier- en plantensoorten komen inmiddels meer in de stad voor dan in het buitengebied. Groen Brabant gaat voor natuurinclusief.

Terug naar inhoudsopgave

PRETTIG WONEN

Uitbreiding of inbreiding

Groen Brabant wil dat het woningaanbod van huur- en koopwoningen aansluit op de veranderende vraag, het inkomen van mensen en de bevolkingssamenstelling. De woningvoorraad moet op peil gehouden worden om te voorkomen dat er lange wachttijden ontstaan. Bij het toewijzen van sociale huurwoningen krijgen nieuwkomers voorrang op reguliere woningzoekenden. Wat Groen Brabant betreft komt daar verandering in. Er zal de komende jaren gebouwd moeten worden om aan de vraag te voldoen. We moeten oppassen met uitbreiden, de focus moet niet zijn om meer inwoners te krijgen, maar om inwoners te behouden. Groen Brabant is er niet voor om hoge flats te bouwen, het gaat meer om het bestaande te revitaliseren en een kwaliteitsimpuls te geven. Ook dient er gekeken te worden naar de mogelijkheden van de transitie van leegstaand vastgoed (bijvoorbeeld winkels en kantoren) naar woonruimte.Voorwaarde is volgens Groen Brabant wel dat uitbreiding niet ten koste gaat van bestaand groen en parkeer- en leefruimte. Groen Brabant wil daarom een betere belangenafweging bij eventuele bebouwing van open of openvallende ruimtes in de verschillende wijken. Bij nieuwe woningen wil Groen Brabant vooral inzetten op woningen voor senioren, starters en de middel dure sector. Nieuwbouwwoningen dienen effectief duurzaam en levensloopbestendig gebouwd te worden. Dat is beter voor het milieu en bewoners kunnen langer in hun huis blijven wonen.

Hoogbouw

Hoogbouw is niet de beste manier om veel woningen op een klein oppervlak te krijgen. Verdichting heeft als nadeel dat kwaliteiten als licht, lucht, privacy, uitzicht en oriëntatie onder druk komen te staan. Verdichting kan ook op andere en slimmere manieren. Het wordt tijd dat hierin verandering komt en dat we niet hoger bouwen dan maximaal vier verdiepingen met eventueel een setback.

Historie behouden

Ten aanzien van grootschalige projecten in de infrastructuur van Oosterhout is Groen Brabant namens u van mening dat deze niet het historische karakter van de stad mogen aantasten. Hier moet een goede balans in worden aangebracht. Hoger bouwen dan vier verdiepingen met eventueel een setback krijgt hierin geen plaats meer volgens ons. Om onderscheidend te zijn, is het belangrijk dat Oosterhout weer een welstandscommissie krijgt. Puur om over de architectonische kwaliteit en de identiteit van de stad te waken.

Vastgoedinvesteringen

Oosterhout heeft zelf geen geld voor grote projecten. Daarom is ze mede afhankelijk van vastgoedinvesteerders. Vastgoedinvesteerders zijn slechts geïnteresseerd in de waarde van hun vastgoed en hebben geen enkele binding met de stad waar ze hun geld veiligstellen. Groen Brabant wil dat panden betaalbaar blijven en voorkomen dat vastgoed straks enkel voor beleggers interessant is.

Terug naar inhoudsopgave

VERKEER EN VERVOER

Onderhoud infrastructuur

Onze wegen, fietspaden en voetpaden moeten goed onderhouden, verlicht en veilig voor iedere gebruiker zijn. Een eenduidige inrichting van wegen is essentieel voor de algehele verkeersveiligheid. Dit verhoogt de herkenbaarheid van verkeersituaties en voorkomt onveilige situaties. Wanneer een weg open ligt om de weg te verbeteren, is Groen Brabant er voorstander van dit te combineren met andere werkzaamheden, zoals rioolverbetering, zodat de weg niet kort daarna weer opengebroken moet worden. Ook terugdringing van het aantal drempels en wegversmallingen, en die enkel aanbrengen waar ze functioneel zijn, kan dan meegenomen worden. Groen Brabant wil in het kader van de denkwijze 'cradle to cradle' bij nieuwe wegen beton gebruiken en bij onderhoud van bestaande wegen asfalt vervangen door beton. De effectieve duurzaamheid van beton is dat het uit eenvoudige veelvoorkomende en goedkope grondstoffen bestaat zoals zand, grind en kalksteen en meerdere malen gebruikt kan worden.

Westelijke rondweg

In plaats van een westelijke rondweg aan te leggen kunnen we met slimme nieuwe technieken de doorstroming in het stedelijke gebied verbeteren. Interactieve stoplichten die weggebruikers op het juiste moment voorzien van de nodige informatie spelen hier een grote rol in. De gemeente dient naar onze mening gebruik te maken van deze kennis.

Openbaar vervoer

Het uitgangspunt van Groen Brabant is dat wijken goed bereikbaar zijn, ook met openbaar vervoer door voldoende busverbindingen en bushaltes. Nu worden onze buitenwijken bediend door buurtbussen met beperkte rijtijden. Groen Brabant wil daarom uitgebreidere rijtijden van de buurtbus.

Ouderenvervoer

Groen Brabant wil het ouderenvervoer beter laten aansluiten op de concrete vervoerswensen van de ouderen zelf en niet afhankelijk laten zijn van de onmogelijkheden van de aanbieders.

Fietsenstalling

Groen Brabant wil voldoende fietsenstallingsmogelijkheden, vooral bij haltes en knooppunten van het openbaar vervoer met volop ruimte voor het stallen en laden van elektrische fietsen, bakfietsen en fietsen met kratjes. Ook bezoekers van sportverenigingen, scholen, winkels en andere voorzieningen moeten meer mogelijkheden krijgen om hun fiets veilig en gemakkelijk te stallen.

Hoogstraat eenrichtingsstraat

De Hoogstraat open laten is de wens van de Oosteindse bewoners. Groen Brabant wil aan de eis van de Hoogstraat bewoners tegemoet komen door van de Hoogstraat een eenrichtingsstraat naar Oosterhout te maken. Dit door middel van een ongelijkvloerse kruising met de nieuw aan te leggen N629.

Terug naar inhoudsopgave

MIGRANTEN EN STATUSHOUDERS

Migratie

In de vorige raadsperiode was er door de situatie in de wereld en het landelijk beleid sprake van een verhoogde instroom van migranten. Dit leidde tot vragen van en zorgen bij de bevolking over wat dit voor hen, hun gezin, familie, dorp of stad betekende. Groen Brabant had vooral bezwaar tegen de top-down benadering door de overheid naar burgers: confronteren in plaats van informeren. Het verhaal, dat alle migranten op de vlucht zouden zijn voor oorlog en recht hebben om naar Europa te komen en te blijven, wordt opgedrongen aan de burgers. Stemmers op Groen Brabant hebben hierover een bepaald gevoel. Dit is geen gevoel van verzet, van met de vuist op tafel slaan en zeggen dat het zo niet langer gaat. Het is een gevoel dat we niet beschermd worden, want migratie op grote schaal is zeer kostbaar en zal ten koste gaan van de huidige verzorgingsstaat. Groen Brabant is daarom de mening toegedaan dat het verstandig is om als het bij de buren onweert bij ons de was binnen te halen en de ramen te sluiten. Zo niet dan zouden alleen de rijksten zich nog kunnen wapenen tegen de gevolgen van ongebreidelde immigratie, de armsten betalen de prijs.

Probleemoplossend

Het benoemen van de problemen die voortkomen uit migratie wordt racisme genoemd, waardoor problemen vrijwel nooit in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt. Groen Brabant wil hier verandering in aanbrengen. De doorsnee burger heeft vragen en zorgen over de grote toestroom van asielzoekers. Mocht er toch nog sprake zijn van een asielzoekerscentrum in Oosterhout, dan wil Groen Brabant dat er eerst onderzoek gedaan wordt naar de grote leegstand van AZC's in Nederland voordat er sprake kan zijn van een AZC in Oosterhout. Uiteindelijk moet de burger hierin het laatste woord hebben.

Statushouders

Van statushouders mag worden verwacht dat ze deel willen uitmaken van onze samenleving. Deelname aan die samenleving en kennis en gebruik van de Nederlandse taal worden gestimuleerd. Groen Brabant wil statushouders zo spoedig mogelijk aan een baan helpen om een snelle integratie met de bestaande bevolking te realiseren en zo de lasten voor de gemeente te verlagen.

Arbeidsmigranten

Groen Brabant is tegen uitbuiting van mensen van welke nationaliteit dan ook. Met de open grenzen trachten bedrijven van Nederland een lagenlonenland te maken, door vast personeel te ontslaan en deze te vervangen voor flexwerkers uit lagelonenlanden.Groen Brabant is van mening dat wanneer er geld uitgetrokken wordt voor diverse projecten, om mensen uit de bijstand of WW weer aan het werk te krijgen, er niet meegewerkt dient te worden aan het importeren en huisvesten van goedkope arbeidsmigranten.

Terug naar inhoudsopgave

BEDRIJVEN

Ruimte voor ondernemers

Bedrijven moeten het naar hun zin hebben in Oosterhout. Zij zorgen voor werkgelegenheid en met hun maatschappelijke betrokkenheid voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. Groen Brabant wil ondernemers blijven ondersteunen door bureaucratische regels tot een minimum te beperken. Midden- en kleinbedrijven met veel banen per hectare moeten zich in Oosterhout kunnen vestigen.

Aanbesteding en kansen

Bij gemeentelijke aanbestedingstrajecten zal er kritisch gekeken moeten worden of aanbieders integer zijn en handelen. Volgens Groen Brabant willen Oosterhouters graag diensten en producten afnemen van bedrijven die aantonen maatschappelijk verantwoord en betrokken te ondernemen. Groen Brabant wil dat bij het gemeentelijk inkoopbeleid lokale bedrijven maximale kansen krijgen.

Terug naar inhoudsopgave

ONDERWIJS

Stimuleren samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

De gemeente moet de motor zijn voor het overleg en de samenwerking tussen ondernemers, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Een goede afstemming tussen aanbod en behoefte is van belang om de invulling van arbeidsplaatsen te blijven garanderen en voor het stimuleren van stageplekken. Groen Brabant vindt dat er meer inspanning geleverd moet worden in het verleiden van innovatieve technische bedrijven, die tevens voor scholing zorgen, om zich te vestigen in onze gemeente.

Tekort aan technici

Nog even en het tekort aan technische vakmensen schaadt de groei van Nederland. Weinig jongeren kiezen voor een technische (vervolg)opleiding of een technisch beroep wegens een negatief imago. Volgens Groen Brabant moet er hard gewerkt worden aan de beeldvorming in de directe omgeving van de jongeren, in de scholen en in de media. We moeten investeren in goed VMBO- en praktijkonderwijs en in de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Terug naar inhoudsopgave

SPORT

Sport voor iedereen

Sporten en bewegen draagt bij aan een actieve en gezonde leefstijl. Daarom is Groen Brabant voor initiatieven ter stimulering van sport. We moeten zorgen dat iedereen die wil en kan sporten ook de mogelijkheid daartoe heeft. Dus ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen en mensen met een beperking, maar ook ouderen bijvoorbeeld door middel van stoelyoga. Als verenigingen financieel in de knel komen moet het nieuwe sportbeleid heroverwogen worden.

Schoolzwemmen in De Warande

Groen Brabant blijft voorstander van sport en (meer) beweging voor de jeugd. Oosterhout beschikt met de Warande over een prachtig zwembad. Om dit te bekostigen hebben andere zwemgelegenheden in onze gemeente hun deuren moeten sluiten. Groen Brabant wil dat de Warande optimaal benut wordt en wil het schoolzwemmen weer invoeren.

Terug naar inhoudsopgave

CULTUUR

Kosten voor cultuur

Oosterhout heeft een bijzonder cultuuraanbod en is vele evenementen rijk. Daar is Groen Brabant trots op, velen genieten hier van en het helpt om Oosterhout op de kaart te zetten. Geld dat naar cultuur gaat, levert echter veel discussie op. Groen Brabant wil de discussie zuiver voeren. Daarom pleiten wij ook hier voor openheid en transparantie. Maak een duidelijk onderscheid in de kosten voor gebouwen en het geld dat gaat naar de mensen.

Bibliotheek als kenniscentrum

De bibliotheek heeft zowel een sociale als educatieve functie en zorgt voor leesbevordering. Laaggeletterdheid onder volwassenen, jongeren met een taalachterstand en ontlezing zijn zorgelijke ontwikkelingen. Lezen verdwijnt steeds meer uit onze dagelijkse routine. Een boek is bij uitstek het middel om andere personen en vreemde werelden beter te leren begrijpen. De rol van de bibliotheek in de toekomst is die van een kenniscentrum. Volgens Groen Brabant is het tijd dat niet alleen mensen uit de boekenbranche dit onderkennen, maar ook de politieke gezagsdragers, zodat er effectief beleid op gemaakt wordt.

Terug naar inhoudsopgave