College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Oosterhout

Slotjesveld 1

4902 ZP Oosterhout

Oosterhout, 11 januari 2022

Onderwerp: Art. 39 vragen betreffende (jeugd)zorg- en inburgeringskosten

Geacht College, Al langere tijd worden er ernstige zorgen geuit over de steeds maar oplopende zorgkosten. Groen Brabant zal zich beperken tot vragen over de jeugdzorg.

De nog maar net gestopte verantwoordelijk wethouder jeugdzorg -Robin van der Helm- hebben we enkele keren horen spreken over hoge kosten voor bureautjes die lichte zorgvragen aanpakken en de zwaardere, en dus duurdere, zorgvragen aan de gemeente laten. Tijdens een tafelgesprek in de Bussel, bij de afscheidsreceptie van wethouder Robin van der Helm, sprak deze nogmaals deze zorgen uit, met de toevoeging dat hij zich extra zorgen maakt over het vertrek van personeel in de zorg. Vanuit de landelijke politiek is er ook veel aandacht voor deze ontwikkelingen, waarbij niet geschroomd wordt om het woord ‘zorgcowboys’ in de mond te nemen. Zie bijlage of ook te lezen via deze link.

Dit doet ons veronderstellen dat er veel zorgaanbieders zijn die zichzelf veel geld toe-eigenen via het in de volksmond geheten ‘uurtje factuurtje principe’.

 • Met hoeveel zorgaanbieders wordt er zaken gedaan?
 • Zijn deze zorgaanbieders bekwaam om zwaardere zorgvragen te behandelen?
 • Zo nee, zijn er dan geen zorgaanbieders te vinden die dat wel kunnen?
 • Is het aannemelijk dat door de uitloop in de zorg u meer afhankelijk wordt van zogenaamde zorgcowboys?
 • Zo ja, hoe denkt u dit op te gaan lossen?

Doordat het recht op hulp niet begrensd is, duiken nieuwe zorgaanbieders massaal in de markt. En veel bedrijfjes maken daar forse winst op, zo blijkt uit het onderzoek van Binnenlands Bestuur. Ze richten zich vooral op makkelijk te leveren, simpele zorg. Kinderen met complexere problemen die vaak ingewikkelde, dure zorg nodig hebben, vallen daardoor nog wel eens tussen wal en schip.

 • Zijn er bij u kinderen bekend die tussen wal en schip zijn gevallen door de massale aanwezigheid van bedrijfjes die zich enkel op simpele zorg richten?
 • Zo ja, hoe gaat u deze kinderen aan de benodigde zorg helpen?
 • Als er sprake is van forse winst omdat bedrijfjes zich massaal op de zorgmarkt storten, bestaat ook de kans dat er lukraak gefactureerd wordt. Hoe is de relatie tussen u als opdrachtgever en uitvoerders? Is deze gebaseerd op vertrouwen of controle?
 • Indien op controle gebaseerd: hoe vaak worden de uitvoerders gecontroleerd en op welke manier?
 • Indien malafide praktijken geconstateerd worden: wat is dan de consequentie voor de uitvoerder die in de fout gaat?

U heeft het terrein van de voormalige jeugdinstelling Lievenshove van jeugdzorgaanbieder Juzt overgenomen. Groen Brabant vindt het verbazingwekkend te noemen hoe snel vastgoed - dat decennia lang voor jeugdzorg bestemd was - ingezet wordt om andere gemeentelijke/landelijke vraagstukken op te lossen; zoals bij onder andere de voormalige jeugdzorginstelling Krabbebossen te Rijsbergen ook waar te nemen is.

 • Is al het vastgoed dat voor jeugdzorg gebruikt is eigenlijk overbodig gebleken?
 • Is er afname van zorg geweest, zodat er voor alle jeugdzorgvragen ergens anders onderdak gevonden is?
 • Is er voldoende ruimte elders om de zorgplaatsen in het verloren zorgvastgoed voor nu en in de toekomst te waarborgen?

Tot slot een gewetensvraag: de enorme reorganisatie waarbij alle jeugdzorg werd ondergebracht bij gemeenten stamt van 2015. Al vrij snel ontstonden er diverse problemen, die eerder groter werden dan opgelost.

 • Bent u het met Groen Brabant eens dat na jaren aanmodderen met die problemen de conclusie te trekken is dat de reorganisatie gefaald heeft?
 • Bent u bereid om het voortouw te nemen deze problemen bij de overheid aan te kaarten?
 • Mocht u het probleem doorverwijzen naar de VNG, bent u dan bereid om maandelijks daar aan de bel te trekken om naar de stand van zaken te vragen?

De Wet inburgering 2021 is vanaf 1 januari 2022 van kracht. De regie op de uitvoering van de inburgering ligt bij de gemeenten.

 • Is de gemeente bij de uitvoering van de regie van deze nieuwe opdracht afhankelijk van externe bedrijfjes?
 • Zo ja, wordt er in de regie dan ook gemonitord op de facturering, en of deze in verhouding is in betrekking tot de geleverde diensten?
 • Zijn er voldoende vrijwilligers en professionals van Surplus voor de begeleiding en verdere hulp aan statushouders?
 • Zo ja, om welk aantal gaat het dan?
 • Krijgt Surplus extra financiële middelen voor de uitvoering van deze taak?

Cees Noltee
Groen Brabant

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 6.png