logo

Burgemeester en Wethouders Gemeente Oosterhout,

Slotjesveld 1,

4900 GB Oosterhout.

Oosterhout, 02-09-2017

Onderwerp: Art. 39 vragen betreffende Wilhelminahaven

Geacht college,

Uit nieuw onderzoek van de grondeigenaren Thuisvester en Zeeman Vastgoed blijkt dat een deel van de grond van het voormalige PDM terrein aan de Bredaseweg ernstig verontreinigd is met chloorkoolwaterstoffen. Omdat het grondwater zich verplaatst is de omvang van de vervuiling groter dan gedacht. De vervuiling van chloorkoolwaterstoffen zoals PER en Sis is doorgesijpeld naar de naast gelegen Oranjebuurt, maar vormt geen gevaar voor de gezondheid voor de bewoners. De vervuilde grond krijgt in het deels openbare onderzoek het predicaat niet toepasbaar, Hier mag in principe niet gebouwd worden. Het complete onderzoek is niet openbaar, partijen vinden het niet wenselijk en relevant om het hele rapport te verstrekken. Bij dit verhaal voelen wij ons zeer ongemakkelijk en heeft Groen Brabant zoals u zult begrijpen enkele vragen:

Uit het Wbb geval Bredaseweg 108 van 2011 blijkt dat er al sprake was van een sterke grond en grondwaterverontreiniging met VOCI en in de beschikking daarover gebruiksbeperkingen gelden, bijv. wonen met tuin moet aan het bevoegd gezag worden gemeld, zodat zij kunnen bepalen of er risico’s zijn. Dit geldt idem dito ook voor het onttrekken van grondwater voor die tuinen. Is dit nog steeds van kracht? Worden er nu voor de diverse percelen wel of geen schone grond verklaring afgegeven? Hoe staat Brabant Water nu in dit hele verhaal?

De enige gechloreerde koolwaterstof die door bodemvervuiling gezondheidsklachten oplevert is Tetrachlooretheen het zogenaamde PER. Dit kan bij tamelijk lage concentraties, zorgen voor oogirritaties, hoofdpijn, duizeligheid en zwakte. Nu in dit deels openbare onderzoek de vervuilde grond het predicaat niet toepasbaar heeft gekregen, door te hoge concentraties PER, vragen wij ons af hoe het met de omringende gronden en tuinen in bijv. de Oranjebuurt gesteld is? Maar natuurlijk ook met de andere deelgebieden op dit PDM terrein?

Opmerkelijk is ook dat er in dit hele dossier nooit rekening is gehouden met de capillariteit van gronden een natuurkundig verschijnsel. Voor de duidelijkheid het water in een fijn buisje stijgt hoger dan het omringende vloeistof niveau. Het grondwater kan dus via die kanaaltjes opstijgen en het bodemoppervlak bereiken waar het verdampt en PER neerslaat op de grond. Is er überhaupt nog wel een mogelijkheid om woningbouw op dit terrein te bewerkstelligen? En zo ja, onder welke omstandigheden?

Cees Noltee

Groen Brabant

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png