Update: vragen inmiddels beantwoord en toegevoegd aan artikel.

Aan het college van B&W
Postbus 10150
4900GB Oosterhout 31 maart 2015

Art. 41 vragen

Geacht college, Met verbijstering hebben wij kennis genomen van een bericht over overlast bij Brakestein in BN de Stem van vandaag. Brandjes, inbraken, vandalisme en drugshandel, nemen de laatste tijd toe in en rond het parkje Brakestein. In 2007 heeft het stadsbestuur het park aangekocht en na restauratie algemeen opengesteld voor het publiek. Volgens ons zit in dat openstellen nu juist het probleem. Wij willen u daarover de volgende vragen stellen.

Bent u het met ons eens dat wekelijkse meldingen van inbraken, drugshandel, vernielingen of brandstichting, zoals de politiewoordvoerder bevestigt, onder de noemer extreem veel overlast moet worden gezien?

Zo nee waarom niet?

Zo ja, bent u het dan met ons eens dat het park in zijn geheel moet worden afgesloten na zonsondergang?

En bent u het met ons eens dat u dan een titel heeft om kwaadwillende te beboeten en /of op te pakken?

En bent u het met ons eens dat verwijderen, of s’avonds na zonsondergang afsluiten van het Hohmann bruggetje een optie is?

En bent u het met ons eens dat ook camerabewaking op strategische plaatsen aan te bevelen is

In afwachting van uw daden,

Hoogachtend, C.J. Noltee Groen Brabant

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwoorden college:

Geachte heer Noltee,

Op 31 maart jl. hebt u schriftelijke vragen ex art. 41 van het Reglement van Orde van de Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over overlast in parkje Brakestein. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Bent u het met ons eens dat wekelijkse meldingen van inbraken, drugshandel, vernielingen en brandstichting, zoals de politiewoordvoerder bevestigt, onder de noemer extreem veel overlast moet worden gezien?
Vraag 2. Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1 en 2. Wij hebben kennis genomen van (meldingen van) een aantal incidenten op deze locatie. Naar onze mening voert het, gezien aard en omvang van deze incidenten, echter te ver hier te spreken van "extreme overlast".

Vraag 3. Zo ja, bent u het dan met ons eens dat het park in zijn geheel moet worden afgesloten na zonsondergang?

Antwoord 3. Neen, wij zijn het daarin niet met u eens. Daarvoor hebben wij een aantal overwegingen. In de eerste plaats hechten wij aan algemene toegankelijkheid van al onze stadsparken, dus ook van Brakestein. Daarnaast zijn wij van mening dat het afsluiten van het parkje er niet of nauwelijks toe zal bijdragen dat kwaadwillende personen zich in hun gedrag geremd voelen.

Vraag 4. En bent u het met ons eens dat verwijderen, of 's avonds na zonsondergang afsluiten, van het Hohmannbruggetje een optie is?

Antwoord 4. Wij gaan ervan uit dat u doelt op het Huijbregts-Schiedonbruggetje, dat de verbinding vormt tussen het parkje en het Slotjesveld. Wij zijn niet van plan dit bruggetje af te sluiten. Dit heeft deels te maken met onze opvatting over de algemene toegankelijkheid van de stadsparken (zie ons antwoord op uw vraag 3). Bovendien speelt een rol dat ook na het eventueel afsluiten van dit bruggetje, parkje Brakestein langs verschillende wegen toegankelijk blijft.

Vraag 5. En bent u het met ons eens dat ook camerabewaking op strategische plaatsen aan te bevelen is?

Antwoord 5. Ja, in zijn algemeenheid zijn wij het met u eens dat cameratoezicht op strategische plaatsen is aan te bevelen. Tegelijkertijd melden wij u ook dat het door u genoemde parkje Brakestein hiervoor vooralsnog niet in beeld is.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Oosterhout

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png