Onder onze bijdrage in de raad van 13 - 02 - 2020

Voorzitter, gemeenteraad en toehoorders
Het rijk, de provincies en gemeenten hebben afgesproken om samen 35 Twh duurzame elektriciteit op land op te wekken en, om de warmte voorziening in de gebouwde omgeving te verduurzamen. Voor de duidelijkheid 35 Twh is 35000 miljard watt ofwel 3000 windturbines of 35000 ha zonnepanelen, en dan hebben we nog maar een vijfde van de verwachte vraag naar elektriciteit in 2050 ingevuld.

West Brabant wil vanaf 2030 het elektriciteits verbruik van 630.000 huishoudens duurzaam opwekken, echter over het industrieel verbruik van 150.000 Kwh per bedrijf wordt niet gepraat. Hetzelfde geldt voor de restwarmte bij de Amercentrale in Geertruidenberg, ongeacht de stook van kolen en zogenaamde houtresten krijgt dat de naam van groene stroom, terwijl het geen groene stroom is. Voorzitter het stuk dat nu voorligt is een contourennotitie een concept. De kans op ingrijpende veranderingen is vanwege de tijdsdruk achter de RES klein. Dat stelden ze in de provincie Noord Holland ook, echter daar werden de afstanden van windmolens naar de bebouwing van 600 meter, naar 200 meter ingekort. Het repoweren van zes windturbines blijkt weliswaar een winstgevende optie te zijn, maar er zal grotendeels wel een nieuwe energie- infrastructuur nodig zijn met de diverse nadelen.

Voorzitter de nadruk van de RES West Brabant ligt nog steeds op onrendabele technieken zoals, windmolens waarmee geen zekerheid is betreffende de levering van elektriciteit, zij zijn hiervoor niet geschikt want geen wind – geen stroom. Er zijn gigantische aantallen windturbines nodig. Zonnepanelen op daken dragen bij aan minder gebruik van fossiel opgewekte stroom, maar leveren ook onvoldoende op om aan de vraag te kunnen voldoen. Als je windturbines en zonne- akkers achterwege laat en die bodems gebruikt voor het planten van bomen, leg je CO2 langjarig vast, en heb je meer hout beschikbaar dan dat je moet importeren.

Een transparante kosten en baten analyse ontbreekt nog steeds, terwijl de burger pas bij de RES betrokken wordt als de regionale plannen al uitgewerkt zijn. Die zijn er namelijk bij het klimaat en energieakkoord niet aan te pas gekomen. Er dient een 180 graden cultuuromslag te worden bereikt voor het in bedrijf stellen van nieuwe generatie kerncentrales. De meerderheid van de politiek en de burgerij zijn onvoldoende op de hoogte van de veilige mogelijkheden van deze centrales. Als we gebruik blijven maken van niet Gronings aardgas, creeren we tijd om binnen 8 jaar kerncentrales te kunnen plaatsen.

Om het klimaat te redden, moeten alle huizen van het gas af, maar ze weten niet hoe? Het begint nu door te dringen wat voor operatie dat is, zegt David Smeulders, hoogleraar energiesystemen aan de TU in Eindhoven en Groen Links lid aldaar. Het hele gebeuren is volgens hem zinloos. Het levert niks op, behalve sympathie voor Groningen en een hogere energierekening voor huishoudens. Uit zijn doorrekeningen blijkt dat de CO2 uitstoot tot 2030 juist toeneemt als huizen van het aardgas af gaan.Want wat komt er voor in de plaats? Voorlopig vooral warmtepompen, die draaien op elektriciteit. Omdat er nog volstrekt onvoldoende zonne en windenergie is, zal die stroom komende jaren vooral uit de energiecentrales komen. Die draaien op kolen, gas of biomassa waarvan je moet vaststellen dat een deel daarvan absoluut niet duurzaam is. Dus wat win je er dan per saldo mee. Aldus de Groen Links wetenschapper.

De truc is duidelijk zonder gas distributie naar alle woningen, bedrijven en kantoren (voor koken en verwarmen) zou het aandeel elektriciteit veel groter worden, het stijgt dan van 13 % naar ongeveer 25% . Gevolg er kunnen meer windturbines geplaatst worden voordat het elektriciteitssysteem vastloopt. Meer windturbines betekent meer geld voor de bedrijven die hierin hun geld verdienen en meer macht voor de milieubewegingen. En een overwinning voor de groene politici.

BndeStem

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png