Bijdrage Groen Brabant raadsvergadering april 2017

De raadsagenda bevatte vreemd genoeg geen bespreekpunten deze maand. Het vragenhalfuurtje stond wel op de agenda en Groen Brabant heeft deze gelegenheid aangegrepen om vragen te stellen over 'De Rooij Oosteind B.V' voor het uitbreiden/wijzigen van een varkenshouderij. Klik hier voor PDF.

 

Motie inzake proces en communicatie besluitvorming binnenstadsvisie

Op 28 maart jongstleden heeft het college van burgemeesters en wethouders de (concept) detailhandelsvisie en (concept) binnenstadsvisie via de gemeentelijke website bekend gemaakt. De visies zijn voor op- en aanmerkingen ter inzage aangeboden. Gezien de procedure die gevolgd dient te worden bij dit soort besluiten is dit dan ook logisch. Ook de media heeft deze visies opgepakt. Drastische voorstellen, zoals het saneren van winkels en/of een geheel winkelgebied, hebben logischerwijs de nodige impact op mensen. Zo ook bij winkeliers die trachten hun hoofd boven water te houden, of trachten hun pand verhuurd te krijgen, of die de grootste moeite hebben om hun huidige huurder te behouden.

Groen Brabant heeft een brief onder ogen gekregen waaruit blijkt dat ondernemers zich nu al aan het organiseren zijn om het gemeentebestuur aansprakelijk te stellen voor gederfde inkomsten. Dit komt volgens ons voort uit de manier waarop het gemeentebestuur naar buiten toe communiceert. Hoewel er nog heel wat water door de Rijn zal stromen voordat er een uiteindelijk besluit ligt, ervaren ondernemers met problemen, zoals eerder vermeld, het alsof de sloophamer al onderweg is.

Reden voor Groen Brabant het college op te roepen om in de communicatie (persberichten etc) rekening te houden met de belangen van deze ondernemers. De motie is verworpen.

Concept detailhandelsvisie Oosterhout - Concept binnenstadsvisie Oosterhout

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png