De gemeenteraad heeft 6 oktober jongstleden een digitale debatbijeenkomst gehouden over de nieuwe woningbouwstrategie. Oosterhout timmert al flink wat jaren aan de weg betreffende woningbouw en reconstructies van wijken. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen is het credo van nu alweer enkele colleges op een rij. Ook de gemeenteraad laat bij tijd en wijle zijn licht schijnen over een woonvisie of woonstrategie. Maar wat is nu daadwerkelijk het resultaat van al die uren vergaderen? Voor welke doelgroep is er nu eigenlijk zoveel gebouwd? Voor de Oosterhouter zelf? Is er in Oosterhout sprake van een geboortegolf? Kortom, zit er iets in ons water wat ze elders missen? Dat water is het niet, dus het moet haast dan wel zo zijn dat er veel gebouwd is voor mensen van buitenaf. En dan blijken we desondanks nog steeds een chronisch gebrek aan de o zo gewenste jongeren en jonge gezinnen te hebben.

Leemte in kennis zou in deze kwestie betekenen dat het gemeentebestuur niet had kunnen voorzien dat bij de keuze van in de laatste jaren opgeleverde woningen een hoop doelgroepen buiten de boot zouden vallen. Dit gelooft geen mens natuurlijk. De steeds schaarser wordende grond – verdienmodel van gemeente – is en wordt voor een flinke hoofdprijs per vierkante meter verkocht. Dit maakt een woning per definitie vrijwel onhaalbaar voor starters. Wat rest zijn kleine doosjes op kleine stukjes dure grond. Groen Brabant ziet overigens geen heil in hoogbouw als oplossing voor de vergeten groepen. Na jaren schreeuwende in de woestijn te zijn geweest komt er nu dan toch bij meerdere partijen aandacht voor de vreselijke verdozing van Oosterhout die gaande is.

Zie ook ons verkiezingsprogramma hierover!